جمله روز :
چهارشنبه سیزدهم مهر 1390 | محمد معلمی

امیربیان علی(ع):هرروزی که درآن روز،گناهی انجام نگیردعیداست

 

لینک ثابت
به استقبال نوروز
چهارشنبه دوم فروردین 1391 | محمد معلمی
نوروزکه درکلام معصومین(ع)هم آمده است ونیزازنام آن پیداست به معنای روز نو وتازه است که درتعابیر عمومی به معنای سرآغاز سال جدیدمی باشد.یکی ازآداب(بلکه اصلی ترین آن)ایرانیان وفارسی زبانان درآستانه سال نو(پایان گردش۳۶۵روزءزمین به دورخورشید)تغییردراطراف محیط خویش ونونمودن آن در راستای نوگشتن سال است.وه چه زیباست که درکنارنو نمودن محیط زندگی،به نوسازی معنویت نیز اقدام نماییم وهرروزرا،نوروزسازیم.

«خدایا برای ما مائده ای راازآسمان نازل فرماکه برای اولین وآخرین ازماعیدباشدونشانه هایی ازتو » <آیه۱۱۴ ازسوره مائده>                

لینک ثابت
ملت حماسه آفرین
یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 | محمد معلمی
درروز۱۲/۱۲/۹۰ملت سرافرازایران اسلامی،باتأسی ازمعمارکبیرانقلاب(ره)ونیزمقام معظم رهبری(مدظله) وبه عشق ایران اسلامی،باحضوردرپای صندوق های اخذرأی ضمن انتخاب کاندیدای موردنظرخویش ورأی به او درواقع یک رأی آری به نظام اسلامی ایران بااین محتوا،ورأی نـــــــــــــــــه به دشمنان عنودخارجی ومخالفان داخلی(همان کسانی که حق مردم راتحریم می نمایندویاقصدانحراف نظام ازمسیرصحیح آنرا دارند)بود،درواقع پیروزواقعی حماسه۱۲/۱۲/۹۰مردم وفاداربه نظام بودند
لینک ثابت
آزمونی دیگر
چهارشنبه دهم اسفند 1390 | محمد معلمی
درطول پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران درهرمناسبتی که حضورملت بزرگوارایران اسلامی،ضروری بود این ملت ،خاضعانه وخالصانه حضورپیداکرده عشق،علاقه ودلبستگی خویش رابه انقلاب اسلامی،کشور ورهبری معظم نشان داده است.پس ازحماسه تاریخی۲۲بهمن امسال ،آزمون دیگری به نام انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی که۱۲/۱۲/۹۰برگزارمی گرددنیز،چون گذشته حضورحماسی داشته،برای دوستان موجبات شادی وبرای دشمنان این نظام ومرزوبوم یأس وناامیدی رافراهم می آورند.درواقع،برنده وپیروز این مسابقه ملت شریف ایران می باشد

 

لینک ثابت
ملتی باصلابت
شنبه بیست و دوم بهمن 1390 | محمد معلمی
سی وسه سال ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران(انقلابی کاملاًمردمی)می گذردکه،هرسال درسالگرد پیروزی آن(۲۲بهمن که روزجشن ملی است)میلیونهاایرانی، باصلابتی وصف ناپذیر(بدون اینکه شرایط حاشیه ای چون جنگ،تحریم،تهدیدوهیاهوی دشمنان خارجی ونیزبداخلاقی های«به اصطلاح»اپوزیسیونهای داخلی برآنان تأثیری منفی ایجادکند)باشرکت درراهپیمایی این روز،ضمن به نمایش گذاشتن غروروعزت ملی ،از دست آوردانقلاب اسلامی(استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی«والبنه ولایت فقیه که ناخدای کشتی انقلاب است»)پاسداری نموده،بامقام عظمای ولایت ورهبری تجدیدمیثاق می نمایند.امروزنیز،این شوروشعوردر جای جای ایران اسلامی(اعم ازشهروروستا)درلبیک به ندای رهبرفرزانه انقلاب اسلامی(امام خامنه ای)متبلوربود.                  «مـــلـت بـــزرگــــــ ایـــــران درودبرشــماوحــمــاســه حــضــورتــان»

 

 

لینک ثابت
میلادی پربرکت
جمعه بیست و یکم بهمن 1390 | محمد معلمی
به روزی درجهان ظاهردوشمس عالم آراشد

                                                       به فردوس برین رقصان شجرمانندحوراشد

زه ها زه حبذااین روز،روزوجدکبری شد

                                                  سحرگه معنی نور علی نورآشکاراشد

چوخوش باشددومولودی کنم اعلام عالم را

                                                    ظهورصادق وعیدمحمدفخرعالم را

خجسته مبلادرسول رحمت حضرت ختمی مرتبت(ص)وپیشوای صادق،امام ناطق حضرت جعفربن محمد(ع)برهمه عاشقان وشیفتگان راه حق تهنیت باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک ثابت
چه مبارک دهه ای
چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390 | محمد معلمی
بافتح ایران توسط سپاه اسلام وروی آوردن مردم این دیاربه دین جاودانه وحیات بخش اسلام،دشمنان دین اسلام وطمع ورزان به این سرزمین (ازهرآیین ومذهب و  یانژادو ملیت)جهت رسیدن به امیال غیراخلاقی وانسانی خود،درهرمقطعی اقداماتی راانجام می دادندکه نتیجه آن،یانقطه ای ازاین سرزمین ازدست می رفت ویاحکومتی ساقط و نظام دیگری (که معمولاُدست نشانده بود)برسرکارمی آمدکه درهرحال ضرری متوجه توده مردم میشد.حکومت های داخلی به سرکوب مردم ودرمحرومیت نگه داشتن آنان ونظامهای متجاوزواستعمارگرنیز،باتوجه به شرایط واقتضای زمان به استعماروغارت مردم وسرزمین آنان می پرداختند.هرقدرکه زمان جلوترمی آمدوبه اصطلاح جامعه متمدنتر می شدنوع ظلم وتجاوز تظام سلطه(هم داخلی وهم خارجی)نیز،جدیدتر میشدالبته درمقابل نیزایستادگی های هم ازطرف مردم صورت می گرفت ویاعالمان دینی باالهام ازمکتب علمی فقهی امامان معصوم(ع)مخالفت هایی راانجام می دادند امابه لحاظ وجود خفقان وترس راه به جایی نمی برد .درچندقرن اخیرکشورایران بین حکومت های متجاوزدست به دست می گشت وهرآن که قدرت بیشتری داشت، بیشتربه مداخله وتجاوزویغماگری می پرداخت تااینکه نوبت به انگلیس وسپس به فرزنداوآمریکارسید.زمانی که اتگبیس دراین کشورجولان می دادـ(درست دراواخرقرن دوازدهم هجری شمسی)بادسیسه وفریبکاری،رضاخان قلدرازاوضاع آشفته نهایت استفاده رابرده باشعارفریبنده جمهوری(این نشان می دهدکه مردم چقدر ازنظام پادشاهی خسته شده وتنفردارند)برمسندقدرت تکیه زده وزمام اموررابدست گرفت اماچون نظام پادشاهی برکام شیرین میآمداونیزهمان شیوه حکومت سلطنتی رادر پیش گرفت درمدت تقریباّبیست سال حکومت رضاخان برکشورمتأسفانه جنایات زیادی صورت گرفت لکن برای فریب افکارعمومی کارهایی که درظاهرپیشرفت وآبادانی بو د راهم  انجام می داداماهماتگونه که گفته شداینکاربرای خودنمایی ووروددر درون مردم بودواین  درحالی است که خفقان مطلق واستبدادشکننده برکشوربافرمان ومحوریت شخص میرپنج حاکم است،ازطرفی دین ومذهب مردم که مهمترین سرمایه شــان می باشددرحال ازدست رفتن ونابودی است.اقدامات ظالمانه واستبدادی رضاخان باعث گردیدکه اوضاع برای ماندن اومساعدنباشدبنابراین فرزندناخلف خودمحمدرضارا درجای خویش نشاندحکومت پهلوی دوم به دودوره تقسیم میشود۱ـازآغازکه۱۳۲۰میباشدتاکودتای۲۸ مردادسال۱۳۳۲که دراین دوره او برای  به دست آوردن دل مردم!به جهت ظلم هایی که دردوره پدرشده بود،(به اصطلاح)باتسامح!حکومت می کردوپیش می برد باعنایت به این ونیزبامقداری تأمل بدست میآیدکه قدرت های خارجی بالاخص استعمارپیرکه نقش عظیمی درروی کارآمدن محمدرضاداشتندچشم به منابع وثروت این کشور(چون)نفت دوخته اندوازآن خودمیدانندکه نهضت ملی شدن نفت درراستای قطع دست بیگانگان وناامیدنمودن آنان است۲ـپس ازکودتای ۲۸ مردادتاپیروزی انقلاب اسلامی(بهمن۵۷)که این دوره هم،چون حکومت رضاخان سرشارازظلم وخفقان است ازآنجایی که کودتای یادشده آمریکایی است پس بنابراین کارگردانان حکومت ونظام  نیزآمریکایها می باشندآنان برای آسودگی خویش درپیشبرداهداف وخواسته های شان متوسل به هراقدام ممکن(همچون وضع قانون کاپیتولاسیون وانجمن ایالتی و...) می شوند دستگاه حکومتی شاه نه تنهامانع نمی شوندبلکه درمقام پشتیبانی  آنان نیز برمی آینداما امام خمینی باتأسّی ازامامان مظلوم بالاخص امام حسین(ع)به افشاءگری وتنویرافکارعمومی پرداخته وسکوت دربرابرآن راخیانت به اسلام،مردم و کشورمی داند.سخنان امام(ره)خشم عمومی رابرانگیخته قیام ۱۵خردادشکل میگیرد متأسفانه تعدادزیادی ازمردم قم وبعضی ازشهرهای دیگر درماجرای قیام خونین ۱۵خردادشهیدومجروح شده رهبر نهضت(امام«ره»)نیزدستگیر،رندانی وتبعیدمی شوند.(تبعیدامام خمینی ابتدابه ترکیه بوده وپس ازچندماه به نجف اشرف منتقل گشته که سالهاانقلاب راازکنارمضجع شریف امام علی«ع»رهبری کرده وتقریباًسه ماه پایانی را درپاریس به سربردند)امام خمینی(ره)دردوران تبعیدودوری ازوطن ،همواره ازطریـق سخنرانی،ارسال اعلامیه ونیزفرستادن مریدان راستبن خویش، انقلاب اسلامـی را رهبری وبه هدف عالیه(پیروزی)پیش می بردند.بعدازتبعیدامام(ره)ودستگیری حامیان نهضت ومحبوس شدن آنان وباتوجه به حاکم بودن جو اختناق واستبداددرکشورمگر عده ای ازخواص(که به سخنرانی وافشاگری علیه نظام طاغوتی می پرداختندکه بعصاًبه دستگیری وزندانی آنان منجرمی شد)اعتراضات عمومی آنچنانی وجودنداشت که البته این روندتادیماه سال۱۳۵۶بود.بعدازآنکه دریکی ازروزنامه هابه ساحت نورانی امام خمینی(ره)اهانت شدمردم قم که پیشاپیش آنان حوزه علمیه بوده است در محکومیت آن اهانت دست به قیام زده که حماسه ۱۹ دی قم رارقم زدنددربزرگداشت اربعین شهدای قم ،مردم تبریزقیام نمودندوهمینطوراربعیـن های دیـگرکه منجــربه تظاهرات عمومی وفراگیر درسراسرکشورشد.درراستای اعتراضات مردمی علیه نظام طاغوتی شاه ملعون ،خونبارترین حوادث انقلاب،فاجعه خونین۱۷شهریورمیدان ژاله سابق(شهدای امروز)تهران درسال۵۷میباشدکه متإسفانه هزاران نفرتوسط دژخیمان شاه دراین روزبه خاک وخون کشیده شدند.بعدازاین حادثه خونبار،دامنه انقلاب وندای آزادی خواهی به تمام نقاط کشور(جه شهروچه روستااعم ازبزرگ وکوچک)کشیده شدواین یعنی:ازدست رفتن پایگاه مردمی رژیم!که ادعاداشتند.هرقدرکه سال۵۷به پایان منتهی میشدشعله انقلاب مردمی(که ریشه درمذهب واعتقادات دینی مردم داشت)پرفروغترمیشد،این روندشاه راواداشت که درعرض کمترازیک سال ،چندین نخست وزیرورئیس دولت راتغییردهدبه زعم اینکه مردم باتغییرات دست ازانقلاب خود برداشته به اوصدآفرین می گویند غافل ازاینکه مردم باخوداوونظام طاغوتی واستبدادی شاه مخالف اندوبه چیزی کمترازنابودی وسرنگونی ونیزدستگیری ومحاکمه سران و استقرارنظام اسلامی راضی نخواهندبود.نتیجه فراگیری اعتراضات مردمی فرارشاه از کشوردر۲۶دی سال۵۷وتشریف فرمایی امام(ره)در۱۲بهمن(تقریباًدوهفته بعد)به میهن  پس از۱۵ سال تبعدودوری ازوطن بوده است«دیوچوبیرون رود فرشته درآید».ورودامام به میهن بااستقبال میلیونی مردم روبروگردید،امام(ره)جهت احترام به مقام شامخ شهداءازفرودگاه،مستقیم روانه گلزارشهدای بهشت زهرا(س)شده ،ضمن حضور سخنرانی آتشینی راایرادمی فرمایند.سخنان امام(ره)خون تازه ای رادررگهای مردم جاری ساخته به گونه ای که درعرض تقریباً۱۰روزیعنی :درشامگاه ۲۱بهمن نظام۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ونیز۵۷ساله پهلوی راسرنگون ونظام مقدس جمهوری اسلامی را درایران مستقرساخت   یادامام وشهداگرامی وفجرپیروزی مبارکباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک ثابت
زیرسایه حجت الهی
سه شنبه یازدهم بهمن 1390 | محمد معلمی
نهم ربیع الاول مصادف باآغازامامت قطب عالم امکان حضرت مهدی(عج).ازآنجایی که زمین هیچ وقت خالی ازحجت الی نمی باشدبنابراین،درنهم ربیع الاول یکهزارویکصدوهفتادوسه سال پیش درست یک روزپس ازشهادت امام عسکری(ع)،خداوندبراتساتهامنت نهاده امام مهدی(عج)رابه عنوان حجت خویش برزمین وامام مردم قرارداده تازمینیان ازبرکت وجودی اوبهره ببرندامابه لحاظ عدم شایستگی زمان ،آن حضرت درغیبت به سربرده تاموقعی که خواست الهی برظهوروقیامش تعلق گرفته وبوسیله ایشان جهان پرازقسط وعدل گردد«ألیس الصبح بقریب»

لینک ثابت
هجرتی ثمربخش
سه شنبه چهارم بهمن 1390 | محمد معلمی
کم کم هلال ربیع الاول حلول می کندووقایع شیرین وماندگاردرآن بامحوریت پیامبراعظم(ص)به آدمی جانی دوباره می بخشد،یکی هجرت ودیگری ولادت آنحضرت(ص):که دراین مقال به اولی می پردازیم وموضوع ولادت دروقت خودش انشاءا...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولی نعمت مان
دوشنبه سوم بهمن 1390 | محمد معلمی
دیدچون نیست،به جزغصهءانیس دگرش

                                                            زهریارش شدوبنشست،کنارجگرش

نه به غیرازدل اوغمخوراوبودکسی

                                                           نه به دامان کسی جزبه سرخاک،سرش

سالروزشهادت امام رئوف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا(ع)برهمه رهروان

وعلاقمندانش تسلیت وتعزیت باد

یاس ویاسمن
یکشنبه دوم بهمن 1390 | محمد معلمی
 

مدینه شدزداغ مصطفی بیت الحزن امشب

                                                       فضای عالم هستی بودغرق محن امشب

نه تنهاماتم جان سوزپرچمدارتوحیداست

                                                     که هستی شدسیه پوش امام ممتحن امشب

سالروزرحلت نبی خاتم وپیامبررحمت حضرت محمدمصطفی(ص)وشهادت سبط اکبرش کریم اهلبیت حضرت امام حسن(ع)برپویندگان طریق حق وحقیقت(شریعت وامامت)تسلیت باد

 

                                                      

لینک ثابت
بین الحرمین
جمعه سی ام دی 1390 | محمد معلمی
مراسم عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی
لینک ثابت
1371اربعین
جمعه بیست و سوم دی 1390 | محمد معلمی
پس ازگذشت تقریباً۱۳۷۱سال ازواقعه جانسوزعاشورا وبه تبع آن اولین اربعینی که کذشت وکربلابه خود

زائر(اگرچه اندک بود)دید٬تازمان حاضرکه میلیون هاانسان عاشق ٬باسواره وپیاده حتی باتهدیدجان٬خود

رابه دیاردلهامی رسانندتاازثواب زیارت اربعین بی بهره نمانند جه رازوسری درآن نهفته است وچه پیامی

دارد؟مگرنه این است که حسین(ع)وراه ومرامش حق است ودشمن کوردلش باطل؟

لینک ثابت
قریب به چهارده قرن ازواقعه جانسوزعاشورای حسینی می گذرد،دراین مدت هرابرقدرتی که آمدبه نوعی با هدف کربلاجنگید(یکی بانام حسین(ع)،دیگری باقبراو،گاهی بازائراو،وخلاصه این که همگی باآیین ومرام اوجنگیدندتانهضت کربلانابودگردد)کوردلان نه تنهادرنیت شوم خودموفق نشدندبلکه درمقابل،نهضت سرخ وهدایتگرعاشوراروشنتر،پرفروغتروپررهروترگشته،ازطرفی دشمنان زبون خودبه ورطه نابودی منتهی شدند بنابراین ،رازورمز ماندگاری نهضت عاشورای حسینی درچیست؟

لینک ثابت
درسهای عاشورا
یکشنبه سیزدهم آذر 1390 | محمد معلمی
واقعه عاشوراوشهادت اهل بیت پیامبر(ص)اگرچه جانسوزودلخراش است وهرگزفراموش ناشدنی امابرای همیشه تاریخ وهمه انسان ها،درسی عبرت آموزبرجای گذاشت مبنی براینکه ۱ـ عده ای بابصیرت بوده وحق وحقانیت رادرولی خداوحجت الهی دیده وتاپای مرگ بااوبوده ودرکنارش برای هدفش(امربه معروف ونهی ازمنکرو...)جان فدانموده اند۲ـدسته دیگربابی بصیرتی مرعوب گشته وخودرابه تمنیات دنیایی و خواهش های نفسانی بی ارزش فروخته ودرمقابل ولی خداوحجت حق ایستاده،پلیدترین وفجیع ترین جنایت بشری رامرتکب شده علاوه برشهادت فرزندپیامبرخدا(ص)ازاسارت وآوارگی اهلبیت اش نیزهیچ ابایی نداشتند.بنابراین حق وباطل چون آب وشیرنیست که درصورت اختلاط جداسازی آن ممکن نباشد مهم بکارگیری بصیرت می باشد همانی که قرآن مجیدبدان اشاره صریح دارد
لینک ثابت
شورحسینی
شنبه پنجم آذر 1390 | محمد معلمی
بازمحرم آمدوشورونوای حسینی درهرکوی وبرزن طنین اندازوپرچم های عزادرشهادت سالارشهیدان واحیاگراسلام ناب(حضرت امام حسین ع)برافراشته ودلهای مشتاق درکربلاوچشم هااشکبارمصائب اهلبیت پیامبر(ص)ازروزعاشورمحرم سال۶۱قمری است

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

                                                            این چه شمعی است که جانهاهمه پروانه اوست

لینک ثابت
پایان عملیات حج
پنجشنبه سوم آذر 1390 | محمد معلمی

به فضل ومددالهی عملیات حج۱۳۹۰شمسی(۱۴۳۲ق )مربوط به کاروان۳۰۳۱۳هماننددیگرکاروانهاکه ازروزهای پایانی فروردین(۲۵/۱/۹۰)آغازگردیده بودوبابرگزاری جلسات آموزشی متعددقبل ازسفربه کارخوداداامه دا دتااینکه درتاریخ۲۹/۷/۹۰به سرزمین وحی اعزام گردیدوپس ازیک ماه اقامت درحرمین شریفین وانجام مناسک باشکوه حج تمتع ،وحضوردرمشاهدشریفه وزیارت حرم شریف نبوی(ص)وبقیع غرقدسرانجام۲۸/۸/۹۰به وطن مراجعت وعملیات مربوطه به پایان رسید   ٬ تابعد٬ 

لینک ثابت
  • ماداي قرض
  • استطاعت مالي
  • حلاليت‌طلبي
  • رفتن به حج، تقدير الهي
  • جنبه اجتماعي حج
  • جنبه‏ هاي سياسي حج
  • جنبه ‏هاي فرهنگي حج

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " مرکز اطلاع رسانی حاج محمدمعلمی " برای " محمد معلمی " محفوظ می باشد!